Regulamin korzystania z serwisu www.PewnyParking.pl (dalej „Regulamin”)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki, w tym warunki techniczne, oraz zasady korzystania z serwisu www.PewnyParking.pl, który ma za zadanie zbudowanie społeczności, dzięki której parkowanie stanie się łatwiejsze, jak również świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.PewnyParking.pl.
 2. Niniejszy regulaminu został sporządzony uwzględniając następujące polskie ustawy:
 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.PewnyParking.pl.
 2. Językiem stosowanym w relacjach objętych treścią Regulaminu jest język polski.

§ 2

Definicje

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
 1. „Konto” – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail oraz hasła, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, jak również zbiór danych dotyczących danego użytkownika.
 2. Użytkownik” – to „Ogłoszeniodawca/Gospodarz/Właściciel” lub „Kierowca” korzystający z serwisu.
 3. „Ogłoszeniodawca/Gospodarz/Właściciel” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto w celu oferowania miejsca parkingowego i zawarcia z Kierowcą umowy, której przedmiotem jest miejsce parkingowe objęte Ogłoszeniem.
 4. „Kierowca/Ogłoszeniobiorca” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto w celu przeglądania Ogłoszeń i zawarcia z Ogłoszeniodawcą/Gospodarzem/Właścicielem umowy, której przedmiotem jest miejsce parkingowe objęte Ogłoszeniem.
 5. „Operator/Admin” – jest firma PewnyParking, Sebastian Ślusarz (UTR 97044 96783) zarejestrowana pod adresem 149 Alma Road, BH91AG, Bournemouth, United Kingdom, świadcząca na rzecz „Ogłoszeniodawcy/Gospodarza/Właściciela” lub „Kierowcy” usługi drogą elektroniczną.
 6. „Świadczenie usług drogą elektroniczną” – wykonywanie czynności polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 7. Rezerwacja – oznacza zamówienie i opłacenie miejsca parkingowego za pomocą dostępnych metod płatności na stronie internetowej.
 8. „Regulamin” – niniejszy regulamin.
 9. „Serwis” – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internetowej, przygotowana i udostępniona przez Operatora, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych w celu przedstawiania przez Użytkowników propozycji zawarcia między Użytkownikami umowy, której przedmiotem jest miejsce parkingowe objęte Ogłoszeniem,  dostępny jako serwis ogłoszeniowy www.PewnyParking.pl prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie oraz rezerwowanie Ogłoszeń, nawiązywanie kontaktu pomiędzy osobami posiadającymi wolnej miejsca parkingowe i osobami poszukującymi miejsc parkingowych.
 10. „Ogłoszenie” – umieszczone w Serwisie przez Ogłoszeniodawcę/ Gospodarza/Właściciela, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, informacje w formie tekstowej lub graficznej stanowiące dla Kierowcy zaproszenie do zawarcia z nim umowy, której przedmiotem jest Miejsce Parkingowe;
 11. „Miejsce Parkingowe/Postojowe” – miejsce, w którym Kierowca ma możliwość zaparkowania pojazdu na określony czas na podstawie zawartej pomiędzy Użytkownikami umowy.
 12. „Administrator danych osobowych” – zgodnie z art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 ww. ustawy, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 1. Pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem na skutek akceptacji niniejszego Regulaminu dochodzi do zawarcia wyłącznie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest funkcjonalność Serwisu umożliwiająca zapoznanie się ofertą umieszczoną w Serwisie i zawarcie pomiędzy Użytkownikami odrębnej umowy, której przedmiotem jest Miejsce Parkingowe.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Operator świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie www. PewnyParking.pl. Akceptacja Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu jest równoznaczna z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.
 4. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 5. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
 6. Pomiędzy Użytkownikami dochodzi do zawarcia odrębnej umowy, której przedmiotem jest Miejsce Parkingowe, w ramach której Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem któregokolwiek z Użytkowników.

§ 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej oraz gdy w przeglądarce internetowej Użytkownika włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies.
 2. W Serwisie mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS.
 3. Serwis zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Do ich podglądu zalecamy darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.
 4. Usługi drogą elektroniczną są świadczone przez Operatora 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.
 6. Użytkownikiem może być zarówno Kierowca jak i Ogłoszeniodawca.
 7. Ogłoszeniodawca może być również Kierowcą, zaś Kierowca może być również Ogłoszeniodawcą.
 8. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem rzeczywistym. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Ogłoszenie, w szczególności za treść Ogłoszenia, jak również za jego zgodność ze stanem rzeczywistym.
 9. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 10. Fakt zamieszczenia Ogłoszenia jest dostępny dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że szczegółowe informacje na temat ogłoszenia dostępne są tylko dla Użytkowników którzy zarezerwowali i opłacili miejsce parkingowe. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia lub usunięcia w dowolnej chwili jakiegokolwiek ogłoszenia, bez podawania przyczyny, zaś Użytkownikowi nie przysługują względem Operatora z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
 11. Jedno Ogłoszenie pod wskazanym adresem może dotyczyć kilku Miejsc Parkingowych. Jedno Miejsce Parkingowe jest przeznaczone tylko dla jednego pojazdu pod wskazanym adresem.
 12. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści. w tym zdjęcia. i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem rzeczywistym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw Operatora, ani osób trzecich, w tym praw autorskich.
 13. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Miejsca Parkingowego, opisywać je dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
 14. Zabronione jest w szczególności, ale nie wyłącznie:
 1. przetwarzanie bez posiadanej zgody danych osobowych Użytkowników oraz Ogłoszeniodawców Serwisu będącymi osobami fizycznymi,
 2. powielanie i kopiowanie Ogłoszeń Serwisu,
 3. rozpowszechnianie Ogłoszeń Serwisu,
 4. sprzedawanie Ogłoszeń Serwisu,
 5. dokonywanie jakichkolwiek innych czynności prawnych lun faktycznych sprzecznych z przepisami prawa.
 1. Treść Ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 4

Rejestracja Konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie należy:
 1. wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji w Serwisie lub
 2. zalogować się do swojego Konta na portalu społecznościowym Facebook za pośrednictwem Serwisu, przy czym korzystając z tej możliwości Użytkownik wyraża zgodę oraz akceptuje fakt, iż Operator będzie posiadać dostęp do informacji znajdujących się na koncie Użytkownika w portalu społecznościowym Facebook oraz że będą one w tym zakresie publikowane i przechowywane w Serwisie lub
 3. zalogować się do swojego konta Google za pośrednictwem Serwisu, przy czym korzystając z tej możliwości Użytkownik wyraża zgodę oraz akceptuje fakt, iż Operator będzie posiadać dostęp do podstawowych informacji znajdujących się na koncie Google oraz że będą one w tym zakresie publikowane i przechowywane w Serwisie.
 1. Aktywacja Konta przez Użytkownika następuje po wprowadzeniu niezbędnych danych, utworzeniu hasła, wskazaniu adresu e-mail oraz aktywowaniu go przez Użytkownika poprzez kliknięcie w link wysyłany przez Operatora w wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w poufności hasła wybranego podczas zakładania Konta. W razie utraty bądź ujawnienia hasła Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia o tym Operatora bądź zresetowania hasła przy skorzystaniu z dostępnej na stronie Serwisu funkcjonalności.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie jego konta przez jakiekolwiek osoby trzecie. Z tego tytułu nie przysługują Użytkownikowi względem Operatora jakiekolwiek roszczenia.
 5. Użytkownik nie jest uprawiony do tworzenia więcej niż jednego Konta w Serwisie. W przypadku stwierdzenia przez Operatora faktu utworzenia przez Użytkownika więcej niż jednego Konta w Serwisie Operator jest uprawniony do jego usunięcia bez ostrzeżenia, z którego to tytułu nie przysługują Użytkownikowi względem Operatora jakiekolwiek roszczenia.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zamieszczonych przez Użytkownika na jego Koncie oraz informowania Użytkownika o dokonanej weryfikacji w Serwisie.

§ 5

Procedura zamieszczania Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia poprzez wypełnienie co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe, a następnie zatwierdzenia ogłoszenia.
 2. W przypadku braku aktywacji przez Użytkownika Konta, ogłoszenie nie będzie udostępnione w wyszukiwarce ogłoszeń Serwisu.
 3. W przypadku aktywacji przez Użytkownika Konta, ogłoszenie będzie automatycznie udostępnione w wyszukiwarce ogłoszeń Serwisu.
 1. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Ogłoszeniodawca może dołączyć do Ogłoszenia do 6-ciu zdjęć przedstawiających miejsce parkingowe.
 2. W okresie publikacji Ogłoszenia w Serwisie, Ogłoszeniodawca może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także przedłużyć czas emisji Ogłoszenia oraz edytować ilość miejsc parkingowych oraz dostępność dzienną ogłoszenia dla Użytkowników.
 3. Ogłoszeniodawca może czasowo dezaktywować ogłoszenie bądź usunąć je z bazy danych.
 4. Dostępność ogłoszenia w wyszukiwarce będzie automatycznie uaktualniana w związku z jej rezerwacją przez kierowców jak również w związku z edycją ogłoszenia przez Gospodarza.
 1. W przypadku zarezerwowania i opłacenia Miejsca Parkingowego przez kierowcę, w danym okresie rezerwacji Miejsce Parkingowe nie będzie dostępne do zarezerwowania dla innych kierowców.
 2. W przypadku edycji dziennej dostępności Miejsca parkingowego przez Ogłoszeniodawcę, Miejsce Parkingowe nie będzie możliwe do zarezerwowania dla kierowców w wybranym terminie niedostępności przez Ogłoszeniodawcę.
 3. W przypadku dodania lub zredukowania ilości miejsc parkingowych w wybranym terminie w dodatkowych opcjach dostępności ogłoszenia.

 

§ 6

Rezerwacja Miejsca Parkingowego

 1. Kierowca zainteresowany zawarciem z Ogłoszeniodawcą umowy, której przedmiotem jest Miejsce Parkingowe, może w odpowiedzi na Ogłoszenie zarezerwować Miejsce Parkingowe we wskazanym przez siebie za pośrednictwem Serwisu przedziale czasowym, opłacając za pośrednictwem serwisu PayU wskazaną kwotę z tytułu korzystania z Miejsca Parkingowego.
 2. Po wybraniu miejsca parkingowego w celu rezerwacji, Miejsce Parkingowe będzie niedostępne dla innych użytkowników przez okres 15 minut w celu dokonania opłaty za wskazany przedział czasowy i Miejsce Parkingowe. Tymczasowa 15 minutowa rezerwacja Miejsca Parkingowego rozpocznie się gdy Użytkownik przejdzie do bramki płatności (PayU).
 3. Miejsce parkingowe zostaje zarezerwowane dla Użytkownika i jest niedostępne dla innych użytkowników po dokonaniu pełnej płatności za parking i określony przedział czasowy przez Użytkownika.
 4. Przy rezerwacji Miejsca Parkingowego należy wskazać informacje niezbędne do skorzystania z Miejsca Parkingowego, tj. dane pojazdu (nr rejestracyjny, marka, model).
 5. Zaakceptowanie dokonanej przez Użytkownika rezerwacji Miejsca Parkingowego następuje niezwłocznie wraz z dokonaniem przez Użytkownika opłaty z tytułu korzystania z Miejsca Parkingowego.
 6. Opłacając za pośrednictwem serwisu PayU kwotę z tytułu korzystania z Miejsca Parkingowego Użytkownik akceptuje regulamin korzystania z systemu płatności za pomocą operatora płatności PayU.
 7. W przypadku problemów z płatnością (np. wstrzymanie lub zamrożenie transakcji) Miejsce parkingowe zostanie tymczasowo zarezerwowane dla Użytkownika przez 30 minut i nie będzie dostępne dla innych użytkowników. W przypadku braku zaakceptowania płatności po 30 minutach rezerwacja zostanie automatycznie anulowana i Miejsce Parkingowe będzie dostępne dla innych użytkowników.
 8. Maksymalny okres rezerwacji miejsca parkingowego to mniej niż 12 miesięcy.
 9. Minimalny okres rezerwacji miejsca parkingowego to 15 minut.
 10. Kierowca otrzyma potwierdzenie rezerwacji Miejsca Parkingowego za pośrednictwem wiadomości e-mail, w której wskazane będzie co najmniej:
 1. Adres miejsca parkingowego
 2. Data rozpoczęcia rezerwacji
 3. Data końca rezerwacji
 4. Nazwa Użytkownika (Gospodarza)
 5. Informacje o płatności (Numer rezerwacji, Data rezerwacji, Metoda płatności, Status, Całkowity czas rezerwacji, Kwota całkowita)
 6. Instrukcja dostępu, jeśli sprecyzowana przez Gospodarza.
 1. Ogłoszeniodawca otrzyma potwierdzenie rezerwacji Miejsca Parkingowego za pośrednictwem wiadomości e-mail, w której wskazany będzie co najmniej:
 1. Adres Miejsca parkingowego
 2. Data rozpoczęcia rezerwacji
 3. Data końca rezerwacji
 1. Nazwa Użytkownika (Kierowcy)
 2. Informacje o płatności (Numer rezerwacji, Data rezerwacji, Metoda płatności, Status, Całkowity czas rezerwacji, Kwota całkowita oraz dochód Gospodarza)
 1. Dane parkującego pojazdu (marka, model oraz numer rejestracyjny pojazdu Kierowcy).

§ 7

System ocen

 1. Operator zachęca Kierowców do zamieszczania recenzji dotyczących Miejsc Parkingowych, z których korzystali, w oparciu o służącą do tego funkcjonalność Serwisu.  
 2. Recenzja może zawierać ocenę równą ilości gwiazdek wraz z dodatkowym komentarzem, przy przyjęciu, iż maksymalnie pozytywna ocena to 5 gwiazdek, zaś minimalnie negatywna ocena to 1 gwiazdka.
 3. Serwis prowadzi ranking Gospodarzy i Miejsc Parkingowych w oparciu o średnią arytmetyczną ocen innych Użytkowników dostępny dla Kierowców w wyszukiwarce Miejsc Parkingowych.

§ 8

Rozliczenia i płatności

 1. Dostęp do Serwisu, w tym wyszukiwanie, wyświetlanie oraz zamieszczanie Ogłoszeń jest bezpłatne, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych.
 2. Ogłoszeniodawca może ustalić opłatę za korzystanie z Miejsca Parkingowego
  1. według stawki godzinowej, dobowej, tygodniowej lub miesięcznej, przy czym należna Ogłoszeniodawcy opłata jest opłatą korzystniejszą dla Kierowcy, według następującego schematu:
 1. jeśli opłata obliczona według stawki godzinowej przekroczy opłatę ustaloną według stawki dobowej, wtedy naliczona zostanie opłata według stawki dobowej;
 2. jeśli opłata obliczona według stawki godzinowej lub dobowej przekroczy opłatę ustaloną według stawki tygodniowej, wtedy naliczona zostanie opłata według stawki tygodniowej;
 3. Jeśli opłata obliczona według stawki godzinowej, dobowej lub tygodniowej opłatę ustaloną według stawki miesięcznej, wtedy naliczona zostanie opłata według stawki miesięcznej; zgodnie z przykładem zamieszczonym poniżej:

 

Opłaty ustalone i należne ogłoszeniodawcy/gospodarzowi:

Za godzinę

Za dzień

Za tydzień

Za miesiąc

1 zł

20 zł

50 zł

150 zł

 

W przypadku zarezerwowania miejsca na 0-15 min zostanie pobrana kwota 1 zł.

W przypadku zarezerwowania miejsca na 1h zostanie pobrana kwota 1 zł.

W przypadku zarezerwowania miejsca na 1h 15 min zostanie pobrana kwota 2 zł.

W przypadku zarezerwowania miejsca na 2h zostanie pobrana kwota 2 zł.

W przypadku zarezerwowania miejsca na 19 h zostanie pobrana kwota 19 zł.

W przypadku zarezerwowania miejsca na 21 h zostanie pobrana kwota 20 zł, ponieważ kwota za dobę jest niższa niż kwota za 21 godzin.

W przypadku zarezerwowania miejsca na 1 dzień zostanie pobrana kwota 20 zł.

W przypadku zarezerwowania miejsca na 1 dzień i 15 min zostanie pobrana kwota 21 zł (20 zł za dzień + 1 zł za godzinę).

W przypadku zarezerwowania miejsca na 1 dzień i 1 h 15min zostanie pobrana kwota 22 zł (20 zł za dzień + 1 zł za godzinę + 1 zł za drugą rozpoczętą godzinę).

W przypadku zarezerwowania miejsca na 1 dzień i 19 godzin zostanie pobrana kwota 39 zł (20 zł za dzień + 19 zł za godziny).

W przypadku zarezerwowania miejsca na 1 dzień i 21 godzin zostanie pobrana kwota 40 zł, ponieważ kwota za 2 dni jest niższa.

W przypadku zarezerwowania miejsca na 3 dni zostanie pobrana kwota 50 zł, ponieważ kwota za tydzień jest niższa niż za 3 dni.

W przypadku zarezerwowania miejsca na 3 tygodnie i 1 dzień zostanie pobrana kwota 150 zł, ponieważ kwota za miesiąc jest niższa.

  1. Według stawki dobowej, gdzie Ogłoszeniodawca wyszczególnia cenę za 1 do 15 dni parkowania + za każdą kolejną dobę w przypadku parkowania powyżej 15 dni według przykładu:
  1. Jeśli rozpoczęto 1 dzień parkowania, wtedy zostanie naliczona opłata według stawki za 1 dzień.
  2. Jeśli czas parkowania wynosi 1 dzień, wtedy zostanie naliczona opłata według stawki za 1 dzień.
  3. Jeśli czas parkowania przekroczy 1 dzień jednak nie przekroczy 2 dni, wtedy zostanie naliczona opłata według stawki za 2 dni parkowania (48 godzin).
  4. Jeśli czas parkowania wynosi 3 dni, wtedy zostanie naliczona opłata według stawki za 3 dni parkowania.
  5. Jeśli czas parkowania przekroczy 3 dni, jednak nie przekroczy 4 dni, wtedy zostanie naliczona opłata według stawki za 4 dni parkowania.
  6. Jeśli czas parkowania wynosi 15 dni, wtedy zostanie naliczona opłata według stawki za 15 dni parkowania.

Powyższy schemat stosuje się do okresu parkowania od 1 do 15 dni włącznie.

  1. Jeśli czas parowania przekroczy 15 dni, wtedy zostanie naliczona opłata według stawki za 15 dni parkowania + opłata za każdą kolejną rozpoczętą dobę przez Kierowcę sprecyzowaną przez Gospodarza według przykładu:

 

Opłaty ustalone i należne ogłoszeniodawcy/gospodarzowi:

Za 13 dni

Za 14 dni

Za 15 dni

Za każdą kolejną dobę

80 zł

85 zł

90 zł

1 zł

W    W przypadku zarezerwowania miejsca na 17 dni zostanie pobrana kwota 92 zł (Opłata za 15 dni: 90 zł + za każdą rozpoczętą dobę: 1 zł x 2)

 1. W przypadku dokonania przez Kierowcę rezerwacji Miejsca Parkingowego, Operator obciąża Kierowcę opłatą należną Operatorowi w wysokości 20% wartości opłaty należnej Ogłoszeniodawcy za korzystanie z Miejsca Parkingowego.
 2. Opłata, o której mowa w ust. 3, będzie obliczona od całkowitej kwoty należnej Ogłoszeniodawcy w zamian za korzystanie z Miejsca Parkingowego w określonym przy dokonywaniu rezerwacji przedziale czasowym, obliczona według stawki określonej przez Ogłoszeniodawcę, z tym zastrzeżeniem, że kwota widoczna w Ogłoszeniu w danym przedziale czasowym jest kwotą obejmującą również opłatę, o której mowa w ust. 3.
 3. Kierowca zobowiązany jest uiścić opłatę za korzystanie z Miejsca Parkingowego, w tym opłatę, o której mowa w ust. 3, niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, jednak nie później niż przed rozpoczęciem korzystania z Miejsca Parkingowego w określonym przy dokonywaniu rezerwacji przedziale czasowym. W przypadku uchybienia przez Kierowcę terminowi zapłaty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Ogłoszenie jest nadal dostępne dla innych Użytkowników w celu zawarcia z Ogłoszeniodawcą umowy, której przedmiotem będzie Miejsce Parkingowe, zaś rezerwacja ulega automatycznemu anulowaniu.
 4. Uiszczenie opłat, o których mowa w ustępach poprzedzających, następuje tylko za pośrednictwem metod płatności dostępnych w Serwisie. Dokonując zapłaty Użytkownik akceptuje regulamin wybranego systemu płatności.
 5. W przypadku prawidłowej realizacji przez Ogłoszeniodawcę zawartej z Kierowcą umowy, Operator przekaże Ogłoszeniodawcy kwotę z tytułu korzystania z Miejsca Parkingowego, tj. kwotę uiszczoną przez Użytkownika pomniejszoną o należną Operatorowi opłatę, o której mowa w ust. 3.

§ 9

Rozliczenia Operatora z Ogłoszeniodawcą

 1. Opłata za korzystanie z Miejsca Parkingowego ustalona przez Ogłoszeniodawcę zostanie automatycznie powiększona o opłatę, o której mowa w § 8.3 w taki sposób, że w ogłoszeniu dla Kierowcy widoczna będzie stawka za korzystanie z Miejsca Parkingowego powiększona o należną Operatorowi opłatę.
 2. Rozliczenia pomiędzy Operatorem i Ogłoszeniodawcą będą następowały za pośrednictwem wirtualnego portfela Ogłoszeniodawcy dostępnego w Serwisie.
 3. Portfel w Serwisie, o którym mowa w ust. 2, dostępny jest w zakładce Konto (Płatności).
 4. Portfel w Serwisie, o którym mowa w ust. 2, kumuluje wszystkie wpłaty od Kierowców, którzy dokonali rezerwacji oraz opłacili Miejsce Parkingowe objęte ogłoszeniem Ogłoszeniodawcy.
 5. Portfel, o którym mowa w ust. 2, podzielony jest na Portfel Główny oraz na Portfel Tymczasowy.
 6. Środki z tytułu korzystania z Miejsca Parkingowego pochodzące od Kierowcy, który dokonał wpłaty, będą dostępne dla Ogłoszeniodawcy automatycznie w Portfelu Tymczasowym, natomiast w Portfelu Głównym:
 1. niezwłocznie po zakończeniu okresu parkowania przez kierowcę w przypadku rezerwacji Miejsca Parkingowego na okres czasu do 14 dni licząc od dnia rozpoczęcia korzystania przez Kierowcę z Miejsca Parkingowego;
 2. niezwłocznie po upływie 14 dni licząc od dnia rozpoczęciu okresu korzystania przez Kierowcę z Miejsca Parkingowego w przypadku rezerwacji Miejsca Parkingowego na okres czasu powyżej 14 dni.
 1. Ogłoszeniodawca może zażądać od Operatora faktycznej wypłaty środków na jego rzecz wyłącznie z Portfela Głównego korzystając z funkcjonalności serwisu w postaci polecenia wypłaty środków, z tym zastrzeżeniem, że minimalna kwota faktycznej wypłaty, której może żądać od Operatora Ogłoszeniodawca, wynosi 100,00 zł. W celu możliwości skorzystania przez Ogłoszeniodawcę z faktycznej wypłaty środków na jego rzecz środki zgromadzone przez Ogłoszeniodawcę w Portfelu Głównym powinny wynosić przynajmniej 100,00 zł.
 2. Wypłata środków, o której mowa w ust. 7, będzie następowała przelewem na wskazany przez Ogłoszeniodawcę rachunek bankowy. Operator wymaga podania danych potrzebnych do wykonania przelewu bankowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych w celu wykonania przelewu bankowego.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji żądania wypłaty w przypadku naruszenia regulaminu lub jeśli zaistniało podejrzenie, że mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników lub naruszenia dóbr osobistych lub interesów Operatora przez Ogłoszeniodawcę. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują względem Operatora z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
 4. Ogłoszeniodawca otrzyma potwierdzenie wysłania żądania wypłaty do Operatora.
 5. Ogłoszeniodawca otrzyma potwierdzenie o akceptacji bądź odrzuceniu żądania wypłaty od Operatora.
 6. Operator zastrzega sobie prawo realizacji transakcji do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Ogłoszeniodawcę polecenia wypłaty środków.
 7. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany wystawić fakturę/rachunek Ogłoszeniobiorcy na kwotę całkowitą opłaconą przez Ogłoszeniobiorcę, nawet jeśli wartość otrzymanych środków przez Ogłoszeniodawcę jest pomniejszona o kwotę opisaną w paragrafie § 8 ust. 3. Wynika to z faktu, że umowa dotycząca rezerwacji zawierana jest pomiędzy Kierowcą i Gospodarzem, a nie PewnyParking.
 8. Operator na życzenie Ogłoszeniodawcy może wystawić rachunek na kwotę opisaną w paragrafie § 8 ust. 3.

§ 10

Anulowanie rezerwacji przez Kierowcę

 1. Kierowca ma możliwości anulowania rezerwacji przed rozpoczęciem okresu korzystania z Miejsca Parkingowego podanym przy dokonywaniu rezerwacji.
 2. Kierowca ma możliwość anulowania rezerwacji bez ponoszenia opłat w przypadku niezrealizowania płatności za korzystanie z Miejsca Parkingowego.
 3. W przypadku anulowania przez Kierowcę rezerwacji po dokonaniu zapłaty, przed rozpoczęciem okresu parkowania, Kierowca zostanie obciążony należną Operatorowi opłatą równą opłacie, o której mowa w § 8 ust. 3, która zostanie potrącona z podlegających zwrotowi na rzecz Kierowcy środków, na co Kierowca wyraża zgodę.
 4. Kierowca ma możliwość anulowania rezerwacji zgodnie z ustępem 1, 2, 3 korzystając z opcji dostępnej w serwisie, podając powód anulacji który zostanie wysłany automatycznie do Ogłoszeniodawcy.
 5. Dyspozycja zwrotu środków w przypadku, o którym mowa w ust. 3, musi zostać zgłoszona przez Kierowcę za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności Serwisu.
 6. Zwrot środków, o których mowa w ustępach poprzedzających, będzie następował na kartę/ konto bankowe użyte przez Kierowcę w celu dokonania zapłaty za Miejsce Parkingowe.
 7. Operator zastrzega sobie prawo realizacji transakcji do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Kierowcę polecenia zwrotu środków.
 8. W przypadku anulowania przez Kierowcę rezerwacji po dokonaniu zapłaty, przed rozpoczęciem okresu parkowania, Portfel tymczasowy Ogłoszeniodawcy zostanie automatycznie obciążony równowartością dochodu Ogłoszeniodawcy za wyżej anulowaną rezerwację podlegającym zwrotowi na rzecz Kierowcy co do niewykorzystanego parkingu, na co Ogłoszeniodawca wyraża zgodę.
 9. W przypadku anulowania przez Kierowcę rezerwacji po rozpoczęciu okresu korzystania z Miejsca Parkingowego zgodnie z przedziałem czasowym podanym przy dokonywaniu rezerwacji, Kierowca może żądać wyłącznie od Ogłoszeniodawcy zapłaty za niewykorzystany okres korzystania z Miejsca Parkingowego i zapłaconą na rzecz Operatora opłatę.

 

§ 11

Anulowanie rezerwacji przez Ogłoszeniodawcę

 1. Ogłoszeniodawca ma możliwość anulowania rezerwacji przed rozpoczęciem okresu korzystania z Miejsca Parkingowego przez Kierowcę.
 2. Ogłoszeniodawca ma możliwość anulowania rezerwacji bez ponoszenia opłat w przypadku niezrealizowania płatności za korzystanie z Miejsca Parkingowego przez Kierowcę.
 3. Ogłoszeniodawca ma możliwość anulowania rezerwacji zgodnie z ustępem 1, 2 korzystając z opcji dostępnej w serwisie podając powód anulacji który zostanie wysłany automatycznie do Kierowcy.
 4. W przypadku anulowania przez Ogłoszeniodawcę rezerwacji po dokonaniu zapłaty przez kierowcę, przed rozpoczęciu okresu korzystania z Miejsca Parkingowego przez Kierowcę, Ogłoszeniodawca zostanie obciążony należną:
 1. Operatorowi opłatą równą opłacie anulacyjnej, o której mowa w § 8 ust. 3, która zostanie potrącona ze środków zgromadzonych przez Ogłoszeniodawcę w Portfelu Tymczasowym, na co Ogłoszeniodawca wyraża zgodę, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku środków w Portfelu Tymczasowym, Portfel Tymczasowy będzie opiewał na wartość ujemną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością Portfela Tymczasowego i wartością należnej Operatorowi opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Operatorowi opłatą równą dochodowi Ogłoszeniodawcy za wyżej anulowaną rezerwację podlegającym zwrotowi na rzecz Kierowcy co do niewykorzystanego parkingu, na co Ogłoszeniodawca wyraża zgodę z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku środków w Portfelu Tymczasowym, Portfel Tymczasowy będzie opiewał na wartość ujemną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością Portfela Tymczasowego i wartością należnej Operatorowi opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 1. Ogłoszeniodawca zobowiązuje do wyrównania wartości ujemnej na portfelu tymczasowym z tytułu opłat, o których mowa w ust. 4 w terminie do 2 tygodni od dnia zaistnienia zobowiązania.
 2. Ogłoszeniodawca otrzyma przypomnienie drogą e-mail o debecie do wyrównania na rzecz Operatora.
 3. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających w przypadku niewywiązania się przez Ogłoszeniodawcę ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Operator może zablokować konto Ogłoszeniodawcy, z którego to tytułu Ogłoszeniodawcy nie przysługują względem Operatora jakiekolwiek roszczenia.
 4. W przypadku niewywiązania się z przez Ogłoszeniodawcę ze zobowiązania w stosunku do operatora, Operator podejmie dostępne środki prawne w celu wyegzekwowania należności.
 5. W przypadku anulowania przez Ogłoszeniodawcę rezerwacji po rozpoczęciu okresu korzystania z Miejsca Parkingowego zgodnie z przedziałem czasowym podanym przy dokonywaniu rezerwacji, Kierowca może żądać wyłącznie od Ogłoszeniodawcy zapłaty za niewykorzystany okres korzystania z Miejsca Parkingowego i zapłaconą na rzecz Operatora opłatę.

§ 12

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości pod rygorem utraty prawa jej zgłoszenia.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: help@pewnyparking.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym, identyfikację Użytkownika oraz zawierać opis stanu faktycznego umożliwiającego rozpoznanie reklamacji.
 4. Odpowiedź na Reklamację przekazywana jest na aktualny adres poczty elektronicznej Użytkownika z którego zapytanie zostało wysłane.
 5. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Operatora.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności, spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od niego.
 8. Ze względów bezpieczeństwa Operator ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 10. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 13

Zasady Odpowiedzialności

 1. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń naruszających obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie zawartych przez Użytkowników umów.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność działań Użytkowników, jak również za prawdziwość lub rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym utracone korzyści w związku z realizacją zawartych przez Użytkowników umów.
 5. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności, gdy zawiera treści:
 1. powszechnie uznane za obraźliwe;
 2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
 3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;
 4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów;
 5. wprowadzające w błąd.
 1. Operator nie odpowiada za:
 1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
 2. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych;
 3. szkody związane z wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych, jak również za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub jego oprogramowania po stronie Użytkownika.
 1. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania/usunięcia Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników lub naruszenia dóbr osobistych lub interesów Operatora. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują względem Operatora z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jest zobowiązany do uiszczenia na własną rękę wszelkich opłat i podatków wymaganych przepisami prawa w związku z realizacją umowy zawartej z innym Użytkownikiem.

 

§ 14

Udostępnianie Regulaminu

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w postaci elektronicznej każdemu zainteresowanemu na stronie www.pewnyparking.pl/termsandcondition

 

§ 15

Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik wyraża zgodę, zachowując ustawowe prawo wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania, na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie jego danych osobowych przez Operatora w celu wykonania umowy i świadczenia usługi, a także w celach archiwizacyjnych w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu w Serwisie.
 2. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Ogłoszeniodawców lub Użytkowników. Podane przez Ogłoszeniodawcę lub Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych powyżej i jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm). Ogłoszeniodawca lub Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

 

§ 16

Pliki Cookies

 1. „Cookies” („ciasteczka”) są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane przez nasz system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym korzystającego z Serwisu (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania tylko przez nasz system. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w razie ponownego połączenia z Serwisem z komputera, na którym zostały zapisane.
 2. Cookies są wykorzystywane przez Operatora w następujących celach:
 1. dla ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów Serwisu;
 2. w celu dostosowania usług oferowanych w ramach Serwisu i jego zawartości do oczekiwań i potrzeb konkretnego odbiorcy (tzw. personalizacji usług);
 3. w celu monitorowania ruchu korzystających z Serwisu w ramach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów tam zawartych.
 1. Korzystający z Serwisu ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”.
 2. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce korzystającego z Serwisu. Także Internet oferuje pewne serwisy pozwalające na wyłączenie takiej obsługi.
 3. Rzetelnie informujemy jednak, że co do zasady wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.

§ 17

Prawa własności intelektualnej

 1. Aby zapewnić możliwość świadczenia Usług w sposób zgodny z przedmiotem działania Serwisu, Użytkownik przyznaje Operatorowi niewyłączną licencję dotyczącą wykorzystywania treści i danych przekazywanych przez niego w ramach publikacji Ogłoszeń. Aby umożliwić Operatorowi prowadzenie dystrybucji za pośrednictwem sieci cyfrowej i przy wykorzystaniu dowolnych protokołów komunikacyjnych (w szczególności Internetu i sieci mobilnych) oraz publicznego udostępniania treści Serwisu, Użytkownik zezwala Operatorowi na reprodukowanie, przedstawianie, adaptowanie i tłumaczenie treści   zamieszczanych przez Ogłoszeniodawcę na następujących warunkach:
 1. Użytkownik zezwala Operatorowi na reprodukowanie jego treści w całości lub w części przy użyciu wszelkich cyfrowych nośników zapisu danych, zarówno znanych obecnie, jak i nieznanych, a w szczególności na serwerach, twardych dyskach, kartach pamięci lub jakichkolwiek innych nośnikach podobnego rodzaju, w dowolnym formacie i przy użyciu wszystkich procesów, zarówno znanych obecnie, jak i nie, w zakresie niezbędnym dla przechowywania, wykonywania kopii zapasowych, transmisji lub pobierania danych w celach związanych z działalnością Serwisu;
 2. Użytkownik zezwala Operatorowi na adaptację i tłumaczenie jego treści oraz reprodukowanie tych adaptacji na dowolnych nośnikach cyfrowych, zarówno dostępnych obecnie, jak i w przyszłości, o których mowa w powyższym punkcie (i), w celu świadczenia Usług, w szczególności w różnych językach. Prawo to obejmuje między innymi opcję przeprowadzania modyfikacji formatu treści publikowanych przez Ogłoszeniodawcę, w celu zapewnienia jej kompatybilności technicznej dla umożliwienia publikacji treści w Serwisie.

§ 18

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu:
 1. Operator dołoży wszelkich starań w celu poinformowania użytkowników o zmianach w regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu nie wymagają wcześniejszego zawiadomienia Użytkowników. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich publikacji w Serwisie. Za wyrażenie zgody na wprowadzone przez Operatora zmiany poczytywać należy dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA